วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจรถยนต์ที่ลูกค้า พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ภาระกิจองค์กร

1. นำเสนอสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า
2. มุ่งมั่นรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ
3. พัฒนามาตรฐานบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ในธุรกิจรถยนต์อย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักอย่างพอเพียง
5. มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

บริษัทโตโยต้ายโสธร จำกัด ดำเนินงานเกี่ยวกับการจำหน่ายรถยนต์ และบริการซ่อม รถยนต์ ตลอดจนให้บริการค้านตัวถังและสี โคยมีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจรถยนต์ที่ยึดมั่น คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสาก รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โคยมีแนวปฏิบัติด้าน สิ่งแวดล้อม ดังนี้


1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและ ข้อกำหนดต่างๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ อนุรักษ์สิ่งแวคล้อมตลอดจนมาตรฐานที่ใช้ควบกุมภายในบริษัท ในการควบคุมประเมิน ปัญหาสิ่งแวคล้อม
2. คำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และป้องกันมลพิษจากการ คำเนินธุรกิจ และการบริการ โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายพร้อมมีการตรวจสอบ เป็นระยะ
3. มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและยกระดับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและปฏิบัติงานให้กับ องค์กรทุกคน พร้อมจัดหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ
5. ประกาศนโยบายคุณภาพและสิ่งแวคล้อมต่อลาธารณชน พร้อมจัดทำข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในนโยบายคุณภาพและสิ่งเวคล้อม และให้ความร่วมมืงกับชุมชน และสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม