เกี่ยวกับโตโยต้ายโสธร

บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และ ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้าในเขตจังหวัดยโสธรมานานกว่า 40 ปีโดย เริ่มก่อตั้งมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้ายโสธร ผู้จำหน่ายโตโยต้า โดย นายธีระศักดิ์ จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และมี แนวความคิดที่จะพัฒนาการบริหารงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้ายโสธร ผู้จำหน่ายโตโยต้า ให้มีความเป็นมาตรฐานสากล มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น จึงมีนโยบายเปลี่ยนรูปแบบการ จดทะเบียนนิติบุคคล จากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็น บริษัทจำกัด โดยได้รับการอนุมัติจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ให้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลประเภท “ บริษัทจำกัด ” โดยใช้ชื่อจดทะเบียนจัดตั้งว่า “ บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด”และได้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งต่อสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ จังหวัดยโสธรโดยสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ จังหวัดยโสธร ได้ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทในนาม “ บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด” ทะเบียนเลขที่ บอจ.ยส.112 ออกให้ ณ วันที่ 10 กรกฏาคม 2544 มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมี นายธีระศักดิ์ จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ ในส่วนของ บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด ทิศหนือ ติดถนนแจ้งสนิท ทิศตะวันตกติดกับบ้าน ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินว่างเปล่าข้างบริษัท เซียเม้งฮะ จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ทิศใต้ ติดกับทุ่งนา ทิศตะวันตก ติดกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

ผลงานและเกียรติคุณ (Activity an Celebrity)
2.1 ผลงานบริษัท (Activity)
2.1.1 ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของสังคม
1. โดยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ติดต่อกันเป็นเวลา 13 ปี เริ่มในปี พ.ศ 2539
2. สนับสนุนการจัดงานระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปีปัจจุบัน อาทิเช่น งานสถาปนาจังหวัด, งานประเพณีบุญบั้งไฟ ฯลฯ
2.1.2 ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของหน่วยงานราชการและให้การสนับสนุนด้านการศึกษา
1. ให้ความร่วมมือสร้างพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด
2. ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
3. ให้การสนับสนุนฝึกทักษะและเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
4. บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
5. การเข้าร่วมประกวดสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ

เกียรติประวัติ (Celebrity)
2.2.1 “โครงการโรงงานสีขาว” ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 จากสำนักงานสวัสดิการคุ้มครอง –แรงงานจังหวัดยโสธร
2.2.2 ได้ให้การสนับสนุนหนังสือประกอบการอบรมครูระดับก่อนประถมศึกษา จากสมาคมการ ศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร จำนวน 100 เล่ม มูลค่า 12,500 บาท ณ วันที่ 5 เมษายน 2544
2.2.3 เป็นสถานประกอบกิจการที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมการจัดตั้ง ที่ปรึกษาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2545 จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการทางสังคม
2.2.4 ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมการเปิดตัวรถจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
1. ปี พ.ศ 2544 กิจกรรมเปิดตัวรถ COROLLA ALTIS
2. ปี พ.ศ 2544 กิจกรรมเปิดตัวรถ HILUX D-4D
3. ปี พ.ศ 2545 กิจกรรมเปิดตัวรถ SOLUNA VIOS
4. ปี พ.ศ 2548 กิจกรรมเปิดตัวรถ HILUX VIGO
5. ปี พ.ศ. 2551 กิจกรรมเปิดตัวรถ New VIGO
2.2.5 ปี พ.ศ 2542 ได้รับรางวัลตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม ด้านลูกค้าสัมพันธ์ TECR
2.2.6 ปี พ.ศ 2547-2552 ได้รับรางวัลตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม ด้านลูกค้าสัมพันธ์ TECR
2.2.7 ปี พ.ศ 2549-2552 ได้รับรางวัลศูนย์บริการระดับ 5 ดาว
2.2.8 ปี พ.ศ.2552 ได้รับรางวัล Best Kodawari ด้านอะไหล่
2.2.9. ปี พ.ศ.2552 ได้รับรางวัล Best Kodawari ด้านขาย