วิสัยทัศน์/ภารกิจองค์กร

วิสัยทัศน์ (Vistion)
เป็นผู้นำธุรกิจรถยนต์ที่ลูกค้า พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่รวมกันอย่างมีความสูข

ภาระกิจขององค์กร (Misstion)
1. นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า
2. มุ่งมั่นรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ
3. พัฒนามาตรฐานบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจรถยนต์อย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักอย่างพอเพียง