นโยบายบริษัท

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
บริษัทโตโยต้ายโสธร จำกัด ดำเนินงานเกี่ยวกับการจำหน่ายรถยนต์ และบริการซ่อมรถยนต์ ตลอดจนให้บริการด้านตัวถังและสี โดยมีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจรถยนต์ที่ยึดมั่นคุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
– ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนมาตรฐานที่ใช้ควบคุมภายในบริษัท ในการควบคุมประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
– ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และป้องกันมลพิษจากการดำเนินธุรกิจ และการบริการ โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายพร้อมมีการตรวจสอบเป็นระยะ
– มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
– ส่งเสริมและยกระดับจิตสำนกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและปฏิบัติงานให้กับองค์กรทุกคนพร้อมจัดหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ
– ประกาศนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน พร้อมจัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือกับชุมชน และสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายรักษาความปลอดภัย
สร้างจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย ทำงานปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ